28 junho 2011

Rodríguez Barrio recebe o prémio 'Cidade de Ourense'

 [Aqui se deixa a notícia tal como foi difundida pelos organizadores do concurso.]Rodríguez Barrio acada o 'Cidade de Ourense'
O xurado do premio poético escolleu a súa obra

 'Calado testamento'

Unha meditación sobre o paso do tempo, a través dun diálogo co amor, con Galicia e coa familia.Así se estructura o poemario 'Calado testamento', a obra ganadora da 27 edición do Premio de Poesía Cidade de Ourense, do autor Xavier Rodríguez Barrio (Lugo, 1956). O xurado, que estivo integrado por Miguel Anxo Fernán Vello, editor de Espiral Maior; Soedade do Muíño, profesora de Lingua e Literatura galega; Fernando de Castro Blanco, membro do Grémio Literário de Vila Real e Vice-Presidente da Academia de Letras de Trás-os-Montes e o poeta ourensán Edelmiro Vázquez Naval, reuniuse onte no Auditorio da cidade para emitir o seu veredicto sobre as 48 obras presentadas a esta edición.

A obra é froito de moitos anos de reflexión, xa que os primeiros poemas datan dos anos 1995-96. Rodríguez Barrio recordaba onte que tomou con serenidade a elaboración desta poemario, trala publicación do anterior ('Antiga claridade', 1992), unha reflexión sobre as vivencias e recordos da nenez e a xuventude. Xa nesta obra estaba presente o paso do tempo, aínda que dende a óptica dun home na trintena, pero agora se reflexa con máis radicalidade. 'É o balance da vida dun cincuentón xa', sinalaba .

O volume divídese en tres partes. A primeira, 'En trazos da súa sombra', é o balance do amor, un diálogo sobre as vivencias amorosas, mentres a segunda, 'Tan inhóspita luz', adquire un carácter máis negativo ó reflexar xentes e situacións de Galicia. Finalmente, a terceira parte, 'Ningún regreso', amosa unha conversa coa familia, a que está e a que xa se foi, e co tempo que non regresa.

O premio ten unha dotación económica de 6.000 euros e a publicación do libro en Espiral Maior nos vindeiros meses, no que Rodríguez Barrio espera contar co prólogo de Darío Xohán Cabana. O autor destacaba a importancia deste premio porque conleva 'o respaldo dun importante xurado' entre unha grande competencia (pois o certame está aberto á obra portuguesa).

O AUTOR
Xavier Rodríguez Barrio, que traballa como coordinador do Gabinete de Normalización Lingüística da Deputación de Lugo, publicou a súa primeira obra con 17 anos,'Pranto irmán', á que seguiron 'Antífona da redención' (Premio Galicia 1978), 'Os laberintos da xerfa' (Premio 'Celso Emilio Ferreiro 1984); 'Os aposentos silenciados' (Premio Esquío 1986), 'Celebración do gozo' (finalista do Premio Nacional de Literatura e Premio Esquío en 1988); 'Alba no muro' (premio Eusebio Lorenzo Baleirón 1990), e 'Antiga claridade' (Premio Martín Codax), entre outros. Tamén publicou narrativa e ensaio. Ademais, posúe a Medalla de Ouro do Patronato 'Rosalía de Castro' (1975) e obtivo o Premio Nacional de la Crítica Española 1993.O xurado estivo integrado por Fernán Vello, Fernández Naval, Do Muiño, Dos Santos, Fernando de Castro Blanco e Fernández Valencia. (Foto: JOSÉ PAZ)

23 junho 2011

Naide adebina cumo l falar cansa (Apersentaçon de “La Bouba de la Tenerie“)


“Naide adebina cumo l falar cansa” diç-mos Fraile Antonho de la Santíssema Trindade a abrir l purmeiro parágrafo deste remanse de La Bouba de la Tenerie, l mesmo fraile que alguas abinturas i muita zbintura apuis há de acabar a aperponé-mos un “Tratado de l’arte de la fala” i de l sou poder de sarar, screbido ne l anho de 1625. Stou bien cierto que 400 anhos apuis, inda que yá habendo lido l tratado esse, çcunfio que nun ban a ser las mies palabras que bos han de serbir de malzinas para las buossas maleitas; que al menos nun bos anfáden i nun bos fágan zapacenciar, que yá nun ye pedir mi pouco. You pormeto nun cunsemir muito tiempo.
Fracisco Niebro ye l más grande scritor mirandés bibo, sendo que esta frase tan berdadeira ye tenendo la última palabra – bibo - cumo sien eilha. Cumo se isso nun bundasse, publica hoije l purmeiro remanse screbido an mirandés. Que se saba, i tirando-se “Antonho Trucal” de Carlos Ferreira l “protoremanse” ó “sboço para un remanse”, cumo l própio outor cunfessa, assi i todo solo çponible on-line, tirando-se essa obra, esta ye la publicaçon – an papel - de l purmeiro remanse an lhéngua mirandesa, l que por si solo bundaba para que este die quedasse nomeado. Assi sendo, nun custa a cuncluir starmos a bibir ua data stórica i menos custará a antender l miu cuntentamiento i la mie proua, anquanto mirandés, por poder star eiqui i dar ls parabienes, cuido que l puodo fazer an nome de to ls mirandeses, a la ALTM, a la eiditora Âncora, a la Cámara de Bergáncia, por tenéren la coraige, todas eilhas, de apostar na lhéngua mirandesa; i, claro, a Fracisco Niebro, l outor, por mos fazer sentir tanta proua na nuossa lhéngua i por permetir que l mirandés, al fin i al cabo, cumo las outras lhénguas, baia fazendo l sou camino i se baia amponendo – tamien – cumo lhéngua “de letras”, cumo lhéngua de lhiteratura.
La Bouba de la Tenerie: Quei tenemos eiqui? Que lhibro ye este que mos fai passar ls dous purmeiros tércios sien mos amostrar la personaige que le ampresta l nome, essa Bouba que mos pon boubos de curjidade para la çcubrir i çcubrir l’amportança que haberá de tener na eiquenomie de l anredo.
Que cuonta bouba ye esta?, que mistura frailes i pecadores i frailes pecadores; homes i bichos i homes-bicho, judius i crestianos, bielhos i nuobos, anteiros, meados, de quarta i de uitaba; homes i mulhieres, i homes que gústan de mulhieres i outros homes, i bruxas, amplache, que mos méten nun córrio eilhi a caras a Fuonte la Taça i apuis se súmen nua manta de nubrina i fuogo… ua cuonta cun catedrales i fraugas, ounibersidades i corriças; peinhas, faias, touças, praino, riu i caminos, muito camino, caminos adonde muita passaige – peripécia – de l anredo se há de dar, de Balhadoliç a Miranda, de Samartino a Salamanca, de la Granja de Griegos a Coimbra, de l Naso a Mogadouro, Algoso, Belharino de ls Galhegos, caminos adonde ls protagonistas céban la sue fame de mundo i bísten la jiqueta ounibersal, caminos que ban todos a bater a Sendin, cumo bides que nun mos déixan apartar de l bientre de la mai.
Tenemos eiqui l Praino Mirandés, a ampeços de l seclo XVII, la tierra, la giente i la lhéngua, l sou murcheiro a ferber de misérias – i grandezas - amouchado pul xal negro de l Anquesiçon, que an beç de purgar, fai medrar las mateiras de l miedo, de la çcunfiança, de l precunceito i e la antoleráncia.
Fracisco Niebro agarra nalguns dequemientos berdadeiros subre causos i pessonas de l praino mirandés i alhebanta las sues personaiges i l anredo subre eilhes, l que, amprestando-le un carátele de outenticidade - berosemelhança, nun deixa de le permetir la mistura cun la manginaçon que le mana de las benas de cuntador.
Trata-se eiqui de ua manginaçon que, sien deixar de mos spantar i de mos mantener bien presos a la narratiba que se bai zambolbendo i mos bai spechucando la curjidade para ber adonde ls caminos de las personaiges – siempre ls caminos – se ban a ancuntrar, ye ua manginaçon que se striba i stá scorada an caibros bien firmes:
 - ne l rigor de ls chamadeiros de l termo, hoije inda todos eisistentes na Tierra de Miranda;
 - ne l rigor de la çcriçon de l bibir de las pessonas naquel tiempo, mui an special l sou modos operandi, mormiente ne l que respeita a alguas acupaçones, ne l Praino Mirandés, geralmiente associadas a crestianos nuobos: quemerciantes i bendedores, çapateiros i peleiros (dende la Tenerie), quier dezir, nó lhabradores – l que nun deixa de ser curjidoso, la falta de lhabradores cumo figuras centrales dua cuonta de l praino;
 - assenta tamien na riqueza, quaije dirie, arqueológica de la scuolha lexical - l que muita beç mos fazerie ir a saber de un dicionairo de mirandés (habendo-los çponibles), i que a mi, cunfesso, por mirandés que you seia, me fizo alguas bezes tener que le procurar a mie suogra se conhecie aqueilhas palabras i quei querien dezir; i isto de cierta forma straforma este remanse nun precioso relicairo lexicológico de alguas jóias mirandesas;
 - i finalmente passa tamien pul refinamiento de la sintasse ousada que, de a par cun l léxico, son l carimbo que nun anganha subre l’ourige de las personaiges, habendo que sublenhar las çfréncias anfatizadas antre ls falantes de “sendinés” i ls outros, l que chega a alhebantar rejistenças al antendimiento de l testo…als outros. Quiero you dezir que ó muito me anganho ó muito lheitor mirandés (central i raiano) passará, cumo tal, pula frase: “I el quiere-los, á senhor porsor?” sien le dar l sou berdadeiro santido, i mirará para este “el” (andicador de l tratamiento de respeito na bariante de l mirandés falada an Sendin), muita giente mirará para este “el” ó cumo un erro de tipografie ó cumo ua tirada de “nonsense”.
Por falar an nonsense
Oscar Wilde, un outor a que me gusta muito botar la mano, i, de más a más, puode-se chamar parqui que la sue bida ten alguas asparecéncias (quaije podie dezir nefandas asparecéncias) cula bida de fraile Antonho de la Santíssema Trindade, Oscar Wilde dixo ne l perfácio de “L Retrato de Dorian Gray” – ua spece de manifesto stético - dixo que “to la obra de arte ye al mesmo tiempo casca (superfície) i símbelo (que you eiqui bou a nomear cumo “miolha”)”; i acrecentou que “quien quejir ir par’alhá de la casca bai por sue cuonta, l que l’arte reflite ye l spetador i nó la bida”.
Ora you cuido que nun custa a cuncordar ser eisatamiente essa caratelística (l fato de sabermos – inda que solo seia ua çcunfiança - que l que tenemos an manos ten miolha) que fai de un lhibro ua obra prima, un clássico. Deste punto de bista, La Bouba de la Tenerie ye ua obra prima i nun tardará a ser un clássico, yá que mos deixa l cumbite - a que nun somos capazes de rejistir – para que báiamos para alhá de la casca. Quando chegamos al fin, dá-mos la gana de tornar atrás i tenemos la certeza que l hemos de ler outra beç, sabendo que todas las nuobas leituras serán siempre cumo ua purmeira leitura na çcubierta de nuobos sentidos, outras anterpretaçones, al cabo i al restro, l que passa cun todos ls grandes lhibros que tenemos la suorte de poder ler.
Cumo tal, you, astrebendo-me na mie biaige de lhezma a sfuracar na miolha, nun puodo deixar de mirar para la bouba de la tenerie, Laurinda, sien ber la lhéngua mirandesa, eilha mesma, presa, çpreziada, cumo ua bouba… mas para quien sabemos que hai ua malzina (you nun bou a ser zmancha-prazeres, nun bou a dezir qual ye la malzina…) ua malzina que, a miu ber, ye tamien la malzina que puode serbir para la lhéngua mirandesa, cuncordareis ó nó quando lirdes l lhibro, ye ua anterpretaçon, ua biaige para alhá de la casca, por mi cuonta. Ye tamien Oscar Wilde que mos diç que quando ls críticos, nós, to ls lheitores, tenemos oupeniones çfrentes, isso quier dezir que la obra ye nuoba, cumplexa i bital, quando ls críticos nun stan de acordo l artista stá de acordo cun el mesmo. Esta ye la grande bantaige deste remanse i de to ls grandes remanses: la posseblidade que mos oufrécen de los podermos mirar por muitos lhados i de podéren eisistir oupeniones çfrentes – i legítimas - subre eilhes.
Naide adebina cumo l falar cansa i l oubir tamien há de cansar que yá bos macei bien l bichico de l oubido hoije. Assi i todo, ye l falar que mos achega al cielo i mos puode abrir las portaladas de l paraíso, outro segredo pedagogicamiente (i eiqui ye mesmo pedagogicamiente la palabra que quiero ousar) un segredo bien guardado neste lhibro i que you tampouco bou eiqui a zlindar.
Acabo. I para acabar balho-me de Frai Luis de León, que ambora nun seia personaige de l remanse, tamien alhá stá bien persente i nó cun pouca amportança. De más a más, puode-se, de cierta maneira, armanar culas nuossas personaiges ne l çtino que tubo. Todo mundo saberá la cunta melhor que you: eilustre porsor na Ounibersidade de Salamanca, astrebe-se a traduzir passaiges de la bíblia para Castelhano – i lhougo la parte que fui a scolher: L más alto cantar de Salomon!... anquesiçon, 5 anhos de cadena an Balhadoliç… siempre las “tentaçones” de las lhénguas, ls “diabos” de las palabras. Apuis de 5 anhos de çplina, sóltan-lo, torna para la sue cátedra an Salamanca i todo mundo le anchiu la purmeira clase, a la spera a ber quei iba a dezir subre l sou castigo. Ampeçou cula frase cun que siempre ampeçaba las classes antes de ser preso: “Decíamos ayer – deziemos onte”, para deixar bien claro l çprézio a que botaba ls sous algozes i l pouco ó niun resultado de la sue anjusta puniçon.
Ora, you amento nisto, quaije por antíteze, yá que stou cierto que ye mesmo isso que nun podemos dezir hoije eiqui. Apuis desta publicaçon nun podemos dezir “decíamos ayer” cumo se todo stubira eigual i nun houbira passado nada. Cun La Bouba de la Tenerie la lhéngua mirandesa arrepassa todo l que habie sido fazido anté agora i chube a alturas que muitos nun cuidarien ser possible. Inda porriba cun un remanse que, refraseando fraile Antonho, fura an que lhéngua fusse, habie, há de ser siempre ua obra formidable.
Ua obra que ye un acuso acontra la anjustícia, l precunceito i l’antoleráncia, mas ye, antes que nada, ua oda a la lhibardade i a la harmonie antre ls homes, de to las raças, de to ls credos i de to las lhénguas, mensaiges ounibersales para las quales nun hai lhéngua própia, i puoden ser fazidas an to las lhénguas de l mundo. Fracisco Niebro fizo-lo na sue lhéngua natural, cumo fraile Antonho de la Santíssema Trindade daprendiu an Salamanca que era l melhor que habie que fazer. Oubrigado Fracisco Niebro por alhebantardes la lhéngua mirandesa (i nós ls mirandeses cun eilha) a estes cielos nunca datrás pensados.
Acabo, agora mesmo acabar, cumo fraile Antonho de la Santíssema Trindade, mutatis mutandis, acaba l sou ansinamiento subre l’arte de la fala i de l sou poder de sarar: talbeç steia tamien eiqui l segredo para mos achegarmos más un cachico a la eiternidade.

Bergáncia, 10 de júnio de 2011
Alfredo Cameiron
18 junho 2011

Amadeu Ferreira – Lições de Fogo


   
 Tempo de Fogo (Âncora Editora, 2011) é o primeiro romance de Amadeu Ferreira, intelectual com riquíssimo currículo nas letras nacionais, de que deu largas provas nos domínios da poesia, da tradução, do ensaio e da crónica jornalística, quer em português quer em mirandês, ao longo de mais de quarenta anos. Num texto intitulado «Grito no Silêncio», escrito aos 19 anos, publicado a 7 de Novembro de 1969, na ‘Tribuna dos Novos’, do Mensageiro de Bragança, o jovem Amadeu escreve:
“Noite. Os passos incertos de dois jovens sob o firmamento. A sua voz é a sua alma a palpitar em uníssono, é um grito no silêncio da noite, mas um grito que morre sem eco. Nos seus olhos a noitidão e a profundeza de estrelas.”
  Observe-se como em apenas três linhas se revela já o embrião de um futuro escritor. Num cenário de deambulação nocturna, propício à concentração das emoções, o leitor é tocado pelo sentimento de comunhão de duas almas, de partilha afectiva a que não é alheio o estrangeiramento, a angústia, a solidão, relativamente a um mundo exterior onde o grito de revolta morre sem eco. Repare-se na última frase: Nos seus olhos a noitidão e a profundeza de estrelas. Elevação, profundidade e negrume criam a estes dois seres humanos uma moldura que os fragiliza, mas simultaneamente lhes confere dinamismo e coragem para arrostar com a noite, que neste contexto traz consigo uma simbologia de cariz ideológico. A belíssima palavra «noitidão» é um neologismo de Amadeu Ferreira, significante carregado de sentido onde se conglomera a noite, a escuridão, o peso da solidão. Estamos perante uma pérola linguística, que funciona como um pirilampo na berma de um caminho, permitindo vizualizar aproximativamente o que será o centro do trilho que mais tarde virá a percorrer em Tempo de Fogo, romance onde se revela a literatura como linguagem carregada de sentido, segundo Ezra Pound, numa definição que parece simples, de tão evidente, pois que o sentido é inerente a toda a linguagem, mas será precisamente a carga emocional que a transfigura enquanto literatura. O leitor tem perfeita noção daquela carga emocional, em vários momentos do romance, e, de modo particular, através da personagem Frei António da Santíssima Trindade, pregador de alto coturno, de matriz panteísta, doutor por Salamanca, que detém o poder supremo de curar pela palavra. Este doutor é, todavia, o mais simples dos homens, transformando-se no avesso de um Freud avant la lettre, que aos poucos vai curando  Laurinda, a Doida da Taneria, pela força melodiosa do sons  da sua  boca,  fonte de onde jorra a água das palavras que lava a alma da pobre doente, atada por uma corda a uma argola, lançando ao vento os seus gritos de desespero, louca furiosa que o povo julga possuída pelo demónio e que, na realidade, sofre a sede do abandono, da depressão pós-traumática, como hoje se diria, depois de os esbirros ao serviço da Inquisição lhe matarem o marido, em plena lua-de-mel, assim transformada em lua de fel. Só Frei António a entende e a liberta da corda que a acorrenta. Só Frei António lhe traz calma através da água límpida das suas palavras e “a água só é boa se sair de boa fonte. Há uma água que tira a sede e há uma água que mata. A mesma coisa se passa com as palavras, tudo depende de quem as diz. Há palavras bonitas que são puro veneno quando saem de bocas envenenadas. Essas são as piores, porque enganam mais. São palavras do diabo.”
As palavras de Frei António eram, na realidade, água puríssima, bálsamo sobre a alma ferida da pobre Laurinda. Ouçamo-las, porque também a nós, leitores, elas nos fazem bem, neste mundo em que as vozes, as mais das vezes, são monólogos lançados ao vento:
“Nos primeiros tempos, era eu que tinha de começar a falar. Sentava-me, olhava de longe e começava devagar, dando tempo às palavras de encontrarem o seu caminho, dizendo-as de modo muito claro. Ainda bem que ninguém aparecia por aquele cabanal, senão não saberia como fazer, pois quem fala sozinho diz-se que não está bom do miolo. Depois de algumas falas, lá vinha a Laurinda ter comigo, cãozinho a aninhar-se aos pés do dono. Sentia-a aproximar-se sem nunca me calar ou alterar o tom de voz, com medo de que desconfiasse de que tudo não passava de isco para a encandear. Algum tempo depois de ter aparecido pelo cabanal, ela nem esperava que eu começasse a falar. Pegava-me na mão e levava-me para onde me pudesse sentar, quase sempre uma pequena pia de pedra onde bebiam as galinhas. Ela sentava-se no chão, a meus pés. Depois, enchia os olhos de perguntas e esperava os primeiros sons. Assim que a envolviam, saía-lhe um sorriso doce, encostava a cabeça aos meus joelhos, com as mãos debaixo para não sentir a aspereza do pardo no seu rosto suave.”
Estes encontros  criam  um forte laço de afecto terapêutico recíproco, porque se a palavra do frade dá a Laurinda a paz de que precisa, ela transforma-se na ouvinte ideal deste pregador desapossado dos seus fiéis, a quem o bispo proibiu de dizer missa e que acabará “relaxado em carne”, na fogueira da Inquisição de Coimbra, condenado pelo pecado de juventude de ter amado outro homem, Luís de Medina, sentenciado também ele pelo “crime nefando” que a Inquisição não perdoa.  Quando retiram a Laurinda as palavras de Frei António, a rapariga acabará por morrer, provando-se desta forma que eram apenas as suas palavras que a seguravam à vida. Sentenciando-lhe o marido e depois  Frei António, os inquisidores matam ainda uma terceira vítima inocente, incapaz de resistir à dupla perda. Entrámos no reino do absurdo onde ditam as leis os brancos frades  da Ordem de São Domingos, de alma enegrecida, da cor do  pez que faz arder os condenados. Neste reino, em nome de Deus, o amor homossexual é considerado crime para legitimar o verdadeiro  crime de torturar e assassinar em fogo lento.  Nem Hitler foi tão longe, pois que gazeava os judeus antes de os queimar e a famigerada estrela amarela recua no seu uso ao século XIII, mais precisamente ao Quarto Concílio de Latrão, convocado por Inocêncio III, mostrando que Deus tem as costas largas, que em seu nome quantos crimes se cometeram, parafraseando Madame Roland à beira da guilhotina:” Ô Liberté, que de crimes on commet en ton nom!”
Amadeu Ferreira sabe dosear com extraordinária destreza  a carga emocional da linguagem, pois, se não consegue mudar o rumo da negra História da Inquisição e punir os assassinos de Frei António da Santíssima Trindade, para consolo do leitor, não vai deixar impune o  assassinato do jovem marido de Laurinda. O sogro jurara que não iria embora deste mundo sem vingar a morte do genro, às mãos do temível guarda do meirinho de alcunha “o Algoz”. Manuel Miguel, pai de Laurinda, assim o disse e assim o fez:
“Pouco passaria do meio-dia quando o Algoz teve de ir satisfazer as suas necessidades atrás da curriça, agachando-se perto de umas carvalheiras. Manuel Miguel estava mesmo por detrás dele, escondido nessa moita para que ninguém o visse. Quem diria que o seu inimigo viria ter com ele daquela maneira, bastando estender o braço para o alcançar? Deixou-o fazer um bom montão de fezes e depois, como um relâmpago, Manuel tira a correia que trazia no bolso e deita-a ao pescoço do Algoz. Nem ele mesmo sabe como fez tudo tão depressa, pois nunca tinha imaginado que as coisas se iam passar assim. O Algoz bem esperneou, bem esbracejou, mas Manuel Miguel era um homem forte e nem o deixou mexer do sítio onde estava, puxando-lhe a cabeça para trás de modo a olhá-lo bem nos olhos e cuspindo-lhe uma risada macaca. Não lhe apertou demasiado a correia para não lhe deixar marcas demasiado suspeitas no pescoço. Mal o Algoz desmaiou, como ainda não estava morto, torceu-lhe o pescoço e partiu-lhe a espinha com um safanão forte e seco. Virou-lhe a barriga para baixo e espetou-lhe a boca contra o monte de fezes que ele próprio tinha feito.”
 Repare-se na simbologia deste acto final de humilhação excrementícia. Se o homem é pó e em pó se há-de tornar, a natureza moral do Algoz era a mesma matéria em que mergulhou de borco na cena fecal – e final. Diz-me o que és, dir-te-ei o que procuras e que finalmente encontras, pensará o leitor. Interpretada a causa da morte como presumível ataque cardíaco, a ironia final do autor concentra-se nestas breves palavras: “Deus fez o seu trabalho e pronto. Vamos embora.”
 Romance em trânsito, à maneira de Montaigne, Amadeu Ferreira não pinta o ser, pinta a passagem, porque cada homem traz em si a forma inteira da humana condição. As personagens vão sempre a caminho de alguma coisa: a caminho da sé de Miranda, onde o Bispo chama Frei António para o prender; a caminho da feira de Mogadouro, onde os pobres sapateiros vão vender as socas e, sobretudo, em busca de um patrão que durante algum tempo lhes mate a fome; a caminho da feira do Naso, como António Tolês, o de mala sangre, que deve a alcunha à avó queimada em Toledo; a caminho de Coimbra vai a leva dos presos, para prestar contas à Mesa da Inquisição. Trânsito em viagem de fim incerto, que duplica a metáfora da vida humana, do homo viator.
 Ludovina é outra personagem marcante deste romance, pobre rapariga grávida que se atira das muralhas de Miranda, apaixonada por dois Antónios, o frei, marcando uma paixão da alma, e o Tolês, marcando uma paixão do corpo, o qual  faz a ponte entre ambos, numa cena de violência sexual, mas de grande elegância verbal, que constitui  o único verdadeiro pecado de Frei António, porque atentatório da liberdade do parceiro. Este é também um romance que vive de fantasias eróticas como a da extraordinária Maria Castra, a quem nenhum homem tocou, mas que  sonha com um cristão-novo, que por ironia do destino virá a transformar-se na sua própria condenação. Numa cena de grande ternura, de noite, um dedo entrelaçado através de uma frincha, pode salvar mais almas do que todas as orações do mundo. A solidão compensa-se com pouco, tal como a fome se contenta com o mínimo - uma côdea de pão que se distribui entre os presos, num tempo de fome, que é também esse tempo de fogo e de hipocrisia em que se acusam de heresia os vizinhos para salvar a própria pele, quantas vezes inutilmente, e, sobretudo, como maneira “santa” de ficar com as terrinhas deles.
Romance de matriz realista, mas também reflexiva, ao modo proustiano, sobre o valor do tempo, da memória e do esquecimento, da culpabilidade intrínseca que determina a angústia existencial da condição humana:
“Toda a gente tem alguma coisa no seu passado que gostaria que nunca tivesse acontecido ou que se tivesse passado de modo diferente, recordações que tudo faria para que fossem esquecidas para sempre, palavras que ficaram agarradas ao tempo como vento a ondear pelos trigais, factos que parecem a respiração de um bafo de eternidade, pois não há maneira de se corromperem  e desaparecerem como tudo o que é humano. São como um ovo que pode demorar anos até ser chocado, água que pode correr quilómetros debaixo da terra e demorar anos, por vezes séculos, até encontrar um veio por onde possa subir e sair numa fonte. […]  
O tempo persegue-nos mais do que pensamos, o nosso tempo nunca passa enquanto estivermos vivos, pronto a engolir-nos, sempre crescendo, como tudo o que vem de trás, ainda que as nossas recordações dos factos já tenham acalmado. Também assim foi criado o mundo em que vivemos e nem este seria a nossa casa se não fosse feito de memórias, de instantes e de vidas de onde goteja o orvalho do tempo, cabide onde a vida se expõe. “                                                                                                
Romance de valores intemporais, o autor vai fundo na denúncia da mesquinhez, da inveja, esse monstro de olhos verdes, como disse Shakespeare, a besta do Apocalipse, como escreveu Amadeu Ferreira, fénix rastejante eternamente pronta a renascer, qual caruncho silencioso que ataca surdamente, “sobretudo a  partir dos que estão mais perto de nós, os que se apresentam como os nossos melhores amigos, aqueles em relação a quem estamos mais desprevenidos”.  Este sentimento negativo é o avesso da admiração, como vemos em Frei Leon de Castro, professor catedrático da Universidade de Salamanca, agitador dos caldeirões da inveja, que  tudo faz para arrasar o tradutor do Cântico dos Cânticos, Frei Luís de Léon, o mais sábio dos homens.
 Através da figura de António Tolês denuncia-se também a claustrofobia dos espaços concentracionários da aldeia, onde todos devem prestar contas aos olhos dos vizinhos, onde não se suporta que alguém mostre que conhece o que aí se ignora. Foi pelo Tolês trota-mundos que a aldeia soube da existência de Veneza, de Milão, de Avinhão e de outras tantas cidades. Pelo mundo descobriu que há testamentos falsos e uma frase o condenou: a comparação do presumível falso testamento de seu  pai ao Testamento de Cristo. Passando-se a acção principal no século XVII, sem o Tolês como correio, não teriam os papéis de Frei António chegado às mãos de João Gabriel, um professor republicano de Sendim, em Setembro de 1921, mês do nascimento do pai do autor, que frequentou a escola do Canzelo, a mesma onde lecciona este professor.  Esta data antecede em um mês a fundação da Seara Nova, mostrando como o ideário republicano tem muito em comum com o de Frei António, já que a justiça, a liberdade e a tolerância são valores partilhados pelas pessoas de bem de todas as épocas, porque “a maldade não está nas coisas mas em quem olha para elas”. Frei António encontra um duplo ouvinte e, tal como, através da fala, tentou salvar Laurinda trezentos anos antes, tenta agora salvar pela escrita o professor João Gabriel, pois lhe muda a vida, e vai fazê-lo dizer que “os professores são deuses caídos, há muito tempo expulsos do paraíso”. Fora do paraíso só há um caminho: o do regresso. Para isso é preciso aprender a intervir na sua comunidade escolar e intervir é criar problemas para lhes encontrar a solução. Esta é aritmética dos que acreditam que, denunciando a injustiça, o preconceito, os falsos moralismos, é possível construir um mundo melhor. A estratégia é de uma extraordinária simplicidade: como Frei António, basta falar e fazer-se ouvir: “Falar é criar sentidos atirados a quem os queira apanhar.” Por isso, Amadeu Ferreira, através do professor João Gabriel, sabiamente conclui o romance: “Ainda bem que já não ardem as fogueiras. Ou será que continuam à espera de quem as volte a acender?”
Para que o tempo de fogo possa ficar definitivamente extinto, será bom  seguir o exemplo  de Eduardo Lourenço, que nos diz: “Não emprestarei os meus joelhos aos ídolos sentados no lugar impossível de Deus.” Esse lugar que não mais deve ser possível é o da intolerância sexual, religiosa ou política. Porque “ainda não se inventou uma ferramenta para dobrar a liberdade sem a matar”. Através da defesa acérrima de valores de liberdade, Amadeu Ferreira mostra-nos que a literatura tem uma função social, sem deixar de ser arte da linguagem.
O médico e escritor Ferdinand Céline era vizinho de Jorge Listopad, que tinha as filhas doentes – duas  gémeas ainda bebés. Certa noite foi bater à porta de Céline pedindo-lhe o favor de ir vê-las. Este respondeu, certeiro: não posso deixar o meu cão sozinho. Como vemos, ser um grande escritor não transforma ninguém num grande homem. Todavia, um grande homem que domine superiormente a arte da linguagem  será sempre um grande escritor.  Como disse François Mauriac, o escritor é  um homem que não se resigna à solidão.  Amadeu Ferreira jamais se resigna e um romance como Tempo de Fogo não pode ser calmo, porque fala da vida autêntica do espírito que é luta, e só os pântanos são calmos. Este é um livro de revolta prometaica contra os pseudo-donos de Deus, que, invocando falsamente o seu nome, acendem as fogueiras da intolerância, queimando homens, queimando bibliotecas, queimando a chama da inteligência, inextinguível  como a pequenina luz de um belíssimo poema de Jorge de Sena. Este é um livro sem repouso, pois que no reino das palavras, não existe repouso, como escreveu David Mourão-Ferreira, “porque nele se espelha, se empenha e se renova o que há de mais profundo na condição humana”. Tem razão Afonso Lopes Vieira, quando diz: “As palavras são como as pedras. O espírito é que as lavra.” Amadeu Ferreira lavrou-as impecavelmente neste belíssimo romance, que vai marcar de forma impressiva a memória dos leitores.
Teresa Martins Marques
Bragança, 10 de Junho de 2011

15 junho 2011

O Brado de Varsóvia

Junto a minha voz ao Brado de Varsóvia.
Ao Levante e à Revolta jovem do gueto.
Aos suspiros finais de Treblinka.
Ofereço as minhas maõs aos protestos
da Luta Judaica,
ao trabalho voluntário e clandestino do gueto,
aos orfanatos e hospitais,
à «República das Crianças», à imprensa, à escola,
aos concertos, ao teatro, às exposições
de arte ... do gueto judaico.

Como a Europa morreu em Varsóvia,
no extermínio, na escravatura e na fuga.  

Maria Manuela Araújo

02 junho 2011

Livros em JunhoNo âmbito da iniciativa Artes e Livros, promovida pela Câmara Municipal de Bragança, entre 6 e 12 de Junho, tem a Academia de Letras de TRás-os-Montes uma significativa presença, para cujas sessões se convidam os associados. 


9 de Junho ( quinta-feira)

17:30 – Lançamento do romance Angola Amor Impossível, de A. Passos Coelho. Apresentação de Maria Hercília Agarez. Centro Cultural Adriano Moreira.

10 de Junho (sexta-feira)

17:30 - Lançamento do romance Tempo de Fogo/ La Bouba de la Tenerie,  de Amadeu Ferreira/Fracisco Niebro. Apresentação de Teresa Martins Marques e Alfredo Cameirão. Centro Cultural Adriano Moreira.

11 de Junho (sábado)
  
17:00h – Lançamento do livro (Re)Cantos d´Amor Morto, de Pedro Castelhano [Rogério Rodrigues]. Centro Cultural Adriano Moreira.
  
12 de Junho (domingo)

17:00 - Assinatura do Protocolo entre a Câmara Municipal de Bragança e a Academia de Letras de Trás-os-Montes.
17:30 - Apresentação de A Terra de Duas Línguas. Antologia de Autores Transmontanos, por Ernesto Rodrigues e Amadeu Ferreira. Centro Cultural Adriano Moreira.

Ernesto Rodrigues